KATAS

There are 20 katas (or forms) in the Tension-kai system.  They are:

Four Direction
Shutō Godan-henka
Enpi Godan-henka
Advanced Shutō Godan-henka
Advanced Enpi Godan-henka
Advanced Shutō 4 Direction
Advanced Enpi 4 Direction
Nijū no kata
Gekisai dai Ichi
Gekisai dai Ni
Saifa no kata
Seisan no kata
Tenshō no kata
Neri no Ichi
Neri no Ni
Neri no San
Kei no Ichi
Kei no Ni
Kei no San
Ryūsui no kata